GDPR ENG

Memorandum na Ochranu osobných údajov 
spoločnosti Crot Production s.r.o.

Ochrana súkromia našich zákazníkov pri spracúvaní osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere. Všetci návštevníci našej stránky, ktorí sú s nami v kontakte ako zákazníci, nám poskytli v tejto súvislosti svoje osobné údaje. Na tejto web stránke nájdete všetky potrebné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov.  

Toto Memorandum na Ochranu osobných údajov (ďalej len ako „Memorandum“), vám poskytne informácie o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať v prípade uplatňovania si práv alebo, ak máte otázky ohľadom spracúvania vašich osobných údajov na info@zdronu.sk. Memorandum je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Crot Production s.r.o.

Odporúčame vám, aby ste si informácie obsiahnuté v tomto Memorande dôkladne prečítali. Zmeny týkajúce sa podmienok ochrany osobných údajov sú zverejnené na našej internetovej stránke www.zdronu.sk,  formou aktualizácie. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste vždy mali k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame vaše osobné údaje.

1. O nás

Prostredníctvom našej webstránky www.zdronu.sk, vám umožňujeme ako našim zákazníkom objednať letecké práce. V súvislosti s objednaním naších služieb sme povinní spracúvať vaše osobné údaje.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime právnymi predpismi Slovenskej republiky,  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo GDPR), zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a ako aj ďalšími právnymi predpismi.

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané vaše osobné údaje je spoločnosť Crot Production s.r.o., so sídlom Pribišova 2, 841 05 Bratislava, IČO:  48200662, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.:104622/B.

2. Aké údaje o vás spracúvame?

Za osobný údaj sa považuje taký údaj, na základe ktorého je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. To znamená, že nejde len o známe identifikátory ako meno, priezvisko, či dátum narodenia. GDPR definuje osobný údaj ako akékoľvek informácie, ktoré vedú k určeniu fyzickej osoby. Každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, sa považuje za dotknutú osobu s príslušnými právami k osobným údajom.

V Crot Production s.r.o. spracúvame len také osobné údaje, aby sme vám poskytovali profesionálne služby, pričom rozsah týchto osobných údajov je určený všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, zoznam, resp. rozsah údajov je presne uvedený priamo v súhlase, a to v miere potrebnej na splnenie účelu, na ktorý sú osobné údaje spracúvané.

Medzi spracúvané údaje patria predovšetkým nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Fakturačné údaje: meno, priezvisko, fakturačná adresa, emailová adresa, telefónny kontakt, adresa doručenia.
 • Registračné údaje: údaje získané pri odoslaní kontaktného formulára www.zdronu.sk/kontakt
 • Marketingové údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, IP adresa, emailová adresa, telefónne číslo.

3. Prečo potrebujeme vaše osobné údaje?

Vaše údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, pričom väčšina spracúvaní je odôvodnená tým, že tieto údaje potrebujeme na poskytnutie zakúpeného produktu.

3.1. Plníme si povinnosti vyplývajúce nám z príslušných právnych predpisov

 • Sme povinní identifikovať vás pri objednaní služieb a vystavení objednávky na vaše meno
 • Pri našej činnosti sme povinní postupovať obozretne a rešpektovať vaše práva ako spotrebiteľa v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov 
 • Sme tiež povinní odpovedať na dožiadania súdov, exekútorov, orgánov činných v trestnom konaní a iných príslušných orgánov, ktoré súvisia predovšetkým s trestnými a súdnymi konaniami podľa Trestného poriadku či Civilného sporového poriadku.

V uvedených prípadoch spracúvame vaše osobné údaje preto, že nám túto povinnosť ukladá príslušný právny predpis, na základe ktorého postupujeme. Je ním napríklad zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov.

3.2. Vyhodnocujeme možnosti poskytnutia našich produktov

Pred uzavretím zmluvy na určitý produkt je potrebné, aby sme spracovali určité údaje s cieľom vybaviť vašu objednávku.

4. Na aký účel spracúvame vaše údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu na príslušný účel. Väčšina našich spracovateľských operácií je odôvodená tým, že vaše osobné údaje potrebujeme na poskytnutie vami požadovanej služby. Osobné údaje za účelom uzavretia a plnenia nášho zmluvného vzťahu teda získavame od vás. Je preto dôležité, aby ste nám poskytli úplné, správne, aktuálne a pravdivé osobné údaje.

Vaše osobné údaje spracúvame v Crot Production s.r.o. na rôzne účely, a to predovšetkým na účely, ktoré spadajú do nasledovných kategórií:

 • identifikácia a overenie identifikácie zákazníkov
 • uzatváranie a plnenie zmluvných vzťahov (predaj tovaru)
 • plnenie povinností vyplývajúcich Crot Production s.r.o. z osobitných právnych predpisov (reklamácie)
 • marketingové účely

5. Chránime vaše údaje

V Crot Production s.r.o. platia pravidlá, ktoré upravujú podmienky, za ktorých majú naši zamestnanci, resp. iné oprávnené osoby prístup k vašim osobným údajom, ako aj to, ktoré osobné údaje môžu spracúvať. Osobné údaje dotknutých osôb nie sú sprístupňované mimo Crot Production s.r.o. s výnimkou prípadov, kedy sme oprávnení tak postupovať na základe príslušného právneho predpisu (napr. ak nás o to požiada polícia, či daňový úrad).

Osobné údaje spracúvame s použitím manuálnych, ako aj automatizovaných prostriedkov spracúvania v rámci svojich informačných systémov, ktoré sú zabezpečené a chránené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a predpismi o ochrane osobných údajov.

Oprávnenie spracúvať osobné údaje v mene spoločnosti Crot Production s.r.o. vyplýva zamestnancom spoločnosti z pracovnoprávneho vzťahu s Crot Production s.r.o., ako aj zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Naši zamestnanci majú regulované prístupové oprávnenia do jednotlivých systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje našich zákazníkov.

Pri spracúvaní vašich údajov sme povinní dodržiavať určité povinnosti. Medzi najdôležitejšie povinnosti, ktoré dodržiavame, patria:

 • Spracúvame a zhromažďujeme vaše osobné údaje len na jednoznačné a zákonné účely, a to len po dobu dosiahnutia účelu, na ktorý sme tieto osobné údaje získali.
 • Vedome a neoprávnene nezasahujeme do vášho práva na ochranu súkromia.
 • Chránime vaše osobné údaje pred stratou, zničením a zneužitím.
 • Všetci naši zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou, osobné údaje zákazníkov nesmú poskytovať tretím stranám.

6. Kam putujú vaše osobné údaje (kategórie príjemcov)

Vaše osobné údaje nie sú sprístupňované tretím stranám s výnimkou prípadov, poskytnutia osobných údajov naším sprostredkovateľom alebo ak nám takýto postup vyplýva z vami udeleného súhlasu alebo príslušného právneho predpisu. To znamená, že Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené alebo poskytnuté ďalším tretím osobám, resp. príjemcom, ak nám túto povinnosť ukladá priamo zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

7. Aké máte práva?

Máte právo na prístup k vašim údajom

Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a nasledovné informácie:

 • totožnosť a kontaktné údaje Crot Production s.r.o.
 • účely spracúvania
 • kategórie osobných údajov
 • kategórie príjemcov Vašich údajov
 • spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu
 • doby spracúvania údajov
 • informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje
 • informáciu o právach namietať, vymazať, obmedziť osobné údaje.

Máte právo na opravu vašich údajov

Môže sa stať, že niektoré informácie, ktoré o vás vedieme, nie sú alebo prestali byť správne. Bez vašej súčinnosti sa však, prirodzene, nezaobídeme. Z uvedeného dôvodu je dôležité, aby ste nás o každej zmene svojich osobných údajov bezodkladne informovali. Ako dotknutá osoba ste totiž zodpovedný/-á za správnosť, aktuálnosť, úplnosť a pravdivosť osobných údajov, ktoré ste poskytli Crot Production s.r.o.

Ako náš zákazník máte právo na opravu svojich nesprávnych a neaktuálnych osobných údajov v našich informačných systémoch. V takom prípade nás neváhajte kontaktovať, ak ste zistili, že o vás vedieme nesprávne alebo neaktuálne informácie, najmä pokiaľ ide o adresu na doručovanie zakúpeného tovaru, prípadne iných kontaktných údajov.

Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich údajov

V prípade, ak nesúhlasíte, aby sme v určitých prípadoch spracúvali Vaše osobné údaje, máte právo namietať proti takému spracúvaniu. Vaše právo namietať vám prislúcha predovšetkým v prípadoch, ak spracúvame vaše osobné údaje pre potreby oprávneného záujmu na našej strane.

Pokiaľ si neželáte, aby sme používali vaše osobné údaje na priamy marketing, môžete zmeniť vaše marketingové preferencie tak, aby sme vaše údaje viac na tento účel nepoužívali.

Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania vašich údajov

Za určitých okolností môže nastať situácia, že vaše osobné údaje už ďalej nie je dôvod spracúvať alebo si želáte obmedziť ich vymazanie z dôvodu uplatňovania si právnych nárokov.

Máte právo odmietnuť plne automatizované spracúvanie vašich údajov

Spoločnosť Crot Production s.r.o. nespracúva osobné údaje plne automatizovaným spôsobom, ktoré by malo priame právne účinky na dotknuté osoby.

Máte právo na vymazanie vašich údajov

Pokiaľ sa domnievate, že určité údaje týkajúce sa vašej osoby sú u nás nezákonne spracúvané, máte právo požadovať od nás, aby sme označené údaje vymazali. V tejto súvislosti je potrebné preukázať na základe relevantných dokladov nezákonnosť spracúvania.

Máte právo na prenos vašich údajov

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, máte právo získať v elektronickej forme v štruktúrovanom formáte. Máte právo od nás požadovať, aby sme vaše údaje preniesli inému subjektu, ktorý v žiadosti doručenej na: info@zdronu.sk riadne označíte vrátane emailovej adresy tretej strany a mobilného čísla potrebného na zaslanie SMS s heslom k súboru obsahujúceho vaše osobné údaje.

Ako si uplatníte vaše práva k osobným údajom*

Všetky vaše práva k osobným údajom si môžete vCrot Production s.r.o. uplatniť zaslaním žiadosti na:

Emailovú adresu: info@zdronu.sk

Korešpondenčnú adresu: Crot Production s.r.o., so sídlom Pribišova 2, 841 05 Bratislava

*Crot Production s.r.o., si v zmysle GDPR vyhradzuje právo požadovať identifikačné údaje dotknutej osoby, aby v záujme ochrany práv dotknutých osôb zabezpečila dostatočnú identifikáciu osoby žiadateľa

Crot Production s.r.o. má na vybavenie žiadosti lehotu jeden mesiac od dátumu prijatia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Crot Production s.r.o. informuje o každom takomto predĺžení žiadateľa do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Žiadateľ bude v takom prípade informovaný o predĺžení lehoty formou, akú zvolil pre doručenie odpovede na jeho žiadosť.

Informácie požadované žiadateľom v rámci uvedenej žiadosti sa poskytujú bezplatne. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Crot Production s.r.o. má právo buď: i) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo ii) odmietnuť konať na základe žiadosti.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu podmienok spracúvania Vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

8. Ako dlho spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi, resp. ak ide o osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu, po dobu, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas. Doby uchovávania sa líšia v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý osobné údaje spracúvame. Táto doba sa určí tak, že po ukončení zmluvného vzťahu so zákazníkom je k nej pripočítaná retenčná doba nie kratšia ako vyžaduje zákon. V našej spoločnosti neuchovávame údaje dlhšie ako 15 rokov.

9. Spracúvanie vašich osobných údajov na základe súhlasu

Marketingové aktivity považujeme za vhodný nástroj, ako vás upozorniť na nové produkty, služby či výhody, ktoré sme pre vás pripravili.

Aby sme vám mohli pripraviť čo najvhodnejšiu ponuku, potrebujeme spracúvať vaše údaje. Na základe cielene pripravených ponúk sa k vám dostanú len tie marketingové informácie, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé a prínosné. Nechceme vás totiž obťažovať zbytočnou reklamou a ponukami, ktoré nie sú pre vás relevantné. Veríme, že poznaním vašich marketingových preferencií vám poskytneme lepšie služby a výhodné produkty.

Pokiaľ ste nám udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov za účelom, sme oprávnení informovať vás o ponuke svojich produktov, akcií a súťaží, prípadne o ponuke svojich zmluvných partnerov rôznymi formami, a to napríklad emailom, telefonicky, formou SMS, či priamo na svojich predajniach. V prípade, ak nemáte záujem, aby sme vás informovali o svojej aktuálnej ponuke prostredníctvom marketingu, môžete nás kontaktovať ohľadom zmeny svojich marketingových preferencií na: info@zdronu.sk

Všetky súhlasy, ktoré ste nám udelili na spracúvanie svojich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať na info@zdronu.sk

Poskytnutie vašich osobných údajov je totiž dobrovoľné, nemôžeme si od vás nijakým spôsobom vynucovať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov a ste oprávnený/-á odmietnuť poskytnutie svojich osobných údajov.

10. Spracúvanie vašich osobných údajov prostredníctvom našich internetových stránok

Pri používaní našej internetovej stránke: www.zdronu.sk (ďalej len ako „Internetová stránka“), môže byť prístup do niektorých častí Internetovej stránky podmienený poskytnutím vašich osobných údajov. Toto poskytnutie podmieňuje prístup alebo správnu funkčnosť Internetových stránok a z tohto dôvodu je potrebné, aby ste nám udelili súhlas na spracúvanie vami poskytnutých osobných údajov.

11. Spracúvanie údajov prostredníctvom cookies

O návštevníkoch a používateľoch našej Internetovej stránke sme oprávnení zhromažďovať a iným spôsobom spracúvať údaje prostredníctvom nástrojov slúžiacich na automatizované zhromažďovanie údajov, najmä súborov cookies, protokolov a iných bežne používaných nástrojov na získavanie informácií prostredníctvom internetovej stránky.

Pod pojmom cookie je možné predstaviť si malé množstvo údajov, ktoré sú ako súbor odoslané do vášho počítača (tabletu, smartfónu) z internetovej stránky, ktorú práve navštevujete. V počítači sa súbor údajov uloží a pri každej ďalšej návšteve rovnakej webovej stránky odošle počítač informáciu nášmu serveru.

Väčšina internetových stránok, vrátane tej našej, využíva cookies. Zmyslom cookies je uľahčiť a spríjemniť vám používanie našich Internetových stránok. Súbor cookie totiž umožní webovej stránke rozpoznať, či ste ju už v minulosti navštívili a o ktorú sekciu ste mali záujem. Zároveň sú to práve cookies, vďaka ktorým si môžete uložiť svoje užívateľské nastavenia ako rozpoznanie jazyka či zapamätanie vášho prihlasovacieho mena. Pomocou cookies uchovávame údaje, ktoré nespájame s vašou osobou a prostredníctvom získaných údajov nerealizujeme identifikáciu zákazníka.

Použitie súborov cookies nie je pre vás nebezpečné, cookies nemôžu prenášať vírusy ani čítať údaje z harddisku zariadenia.

Návštevou našej internetovej stránke automaticky vyjadrujete svoj súhlas s použitím tejto technológie. Tento postup vyplýva z § 55 ods. 5 zákona č. 355/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, podľa ktorého sa za súhlas na tento účel považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na slobodnej vôli každého používateľa webovej stránky. Súbory cookies môžete slobodne vymazať alebo vopred nastaviť váš internetový prehliadač tak, aby prijímanie súborov cookies buď odmietal, alebo vás upozorňoval, keď sa server snaží zaslať vám cookie. Potom sa však môže stať, že webové stránky, ktoré sú na podpore cookies závislé, nebudú fungovať tak, ako by ste si predstavovali, alebo že časti stránok pre vás nebudú dostupné.

Využívame trvalé súbory cookies, ktoré nám pomáhajú identifikovať vaše zariadenie pri opätovnej návšteve Internetových stránok a umožňujú tak poskytovať služby v súlade s vašimi očakávaniami. Súbory Cookies uchovávame po dobu 1 roka.

12. Okruh príjemcov

Vaše osobné údaje nesprístupňujeme bezdôvodne žiadnym subjektom. Je však potrebné, aby niektoré osobné údaje boli sprístupnené vopred určenému okruhu príjemcov osobných údajov. V prípade zasielania tovaru (napr. vytlačená dronová fotografia) Vám ako konečnému zákazníkovi, poskytujeme Vaše osobné údaje poštovým doručovateľom alebo kuriérskym firmám. V prípade správy a údržby nášej webovej stránky dochádza k sprístupneniu Vašich osobných údajov správcovi webovej stránky. V neposlednom rade sú to osoby ako účtovník a daňový poradca.

Okruh príjemcov:

 • Poštový doručovatelia v zmysle zákona 324/2011 Z. z. o poštových službách
 • Kurierska spoločnosť
 • Správca servera
 • Správca webovej stránky
 • Emailový poskytovateľ
 • Daňový a účtovný poradca
 • Subdodávatelia

13. Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ je spoločnosť Crot Production s.r.o., so sídlom Pribišova 2, 841 05 Bratislava. Spoločnosť prevádzkuje internetovú stránku www.zdronu.sk. V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, prosím napíšte na info@zdronu.sk.

Kontaktujte nás 

Zaujali sme vás?
Zistite, ako vyzerá
svet #zdronu.


info@zdronu.sk
+421 911 843 000

Kontaktujte nás